Het is hoog tijd om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen: olie, kolen en gas. Triodos Bank, in samenwerking met DeGoedeZaak en een brede groep van organisaties en bedrijven, waaronder FNV, MVO Nederland, Oxfam Novib en Milieudefensie, introduceert het burgerinitiatief Afscheid van Fossiel. Wij roepen de Tweede Kamer op om zich actief in te zetten voor een internationaal verdrag dat definitief een einde maakt aan het tijdperk van olie, gas en kolen.

Onderteken het burgerinitiatief

Druk op ‘Teken!’ om naar het ondertekeningsveld te gaan.

BURGERINITIATIEF AFSCHEID VAN FOSSIEL

De Tweede Kamer moet nu besluiten dat we het einde inluiden van fossiele brandstoffen. Na meer dan 22 jaar internationale onderhandelingen over klimaat zijn er nog steeds geen bindende afspraken gemaakt over de afbouw van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, terwijl fossiel de grootste veroorzaker is van klimaatverandering door mensen. Kortetermijnwinstbejag en gebrek aan durf en ambitie staan deze afspraken in de weg en frustreren de afbouw van het gebruik van olie, kolen en gas. Maar er is hoop. Een groeiende groep landen, steden, bedrijven en wetenschappers werkt aan een internationaal verdrag om een einddatum voor fossiele brandstoffen vast te leggen. Daarom starten wij dit burgerinitiatief en roepen wij de Tweede Kamer op om zich hard te maken voor een verdrag over de afbouw van olie, kolen en gas te scharen. Teken het burgerinitiatief en sluit je aan bij een groeiende burgerbeweging die zich uitspreekt voor een duurzame  toekomst!

Druk op ‘Teken!’ om naar het ondertekeningsveld te gaan.

BURGERINITIATIEF AFSCHEID VAN FOSSIEL

De Tweede Kamer moet nu besluiten dat we het einde inluiden van fossiele brandstoffen. Na meer dan 22 jaar internationale onderhandelingen over klimaat zijn er nog steeds geen bindende afspraken gemaakt over de afbouw van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, terwijl fossiel de grootste veroorzaker is van klimaatverandering door mensen. Kortetermijnwinstbejag en gebrek aan durf en ambitie staan deze afspraken in de weg en frustreren de afbouw van het gebruik van olie, kolen en gas. Maar er is hoop. Een groeiende groep landen, steden, bedrijven en wetenschappers werkt aan een internationaal verdrag om een einddatum voor fossiele brandstoffen vast te leggen. Daarom starten wij dit burgerinitiatief en roepen de Tweede Kamer op om zich hard te maken voor een verdrag over de afbouw van olie, kolen en gas te scharen. Teken het burgerinitiatief en sluit je aan bij een groeiende burgerbeweging die zich uitspreekt voor een duurzame  toekomst!

Wat gebeurt er als ik getekend heb?

Met minstens 40.000 handtekeningen komt dit burgerinitiatief rechtstreeks op de agenda van de Tweede Kamer. 

Wat agenderen wij?

We roepen de Tweede Kamer op om zich aan te sluiten bij het internationale initiatief voor een bindend verdrag dat het einde van fossiele brandstoffen inluidt. Dit is noodzakelijk om de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande rampen binnen de perken te houden.

Waarom vragen wij jouw gegevens voor het tekenen van het burgerinitiatief?

Voor een burgerinitiatief hebben we extra gegevens van je nodig zodat de Tweede Kamer steekproefsgewijs kan controleren of de handtekeningen echt van stemgerechtigde burgers afkomstig zijn. Dat staat zo in de wet. We gebruiken deze gegevens – conform de AVG – niet voor andere doeleinden dan dit burgerinitiatief. Wil je meer weten? Kijk op Burgerinitiatief | Tweede Kamer der Staten-Generaal.

onze partners

Deze organisaties en bedrijven steunen het Burgerinitiatief Afscheid van Fossiel. Samen zetten we de verandering in gang.

over het burgerinitiatief

22 jaar onderhandelingen en nog steeds geen bindend akkoord

Al meer dan 20 jaar lang wordt er internationaal onderhandeld over klimaatmaatregelen. Helaas zijn er door gebrek aan durf en het vasthouden aan gevestigde belangen nog steeds geen bindende afspraken gemaakt die het gebruik van olie, kolen en gas stoppen. Fossiele brandstoffen zijn de bron van de door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen hiervan zijn rampzalig. De meest recente studie van Harvard University wijst zelfs uit dat 1 op de 5 sterfgevallen wereldwijd te wijten is aan luchtvervuiling door fossiele brandstoffen. Dit komt bovenop de doden als gevolg van extreem weer, zoals overstromingen en droogte.

Als pionier op het gebied van duurzaam bankieren, zet Triodos Bank zich in om deze urgente kwestie aan te pakken. Samen met meer dan 20 maatschappelijke organisaties zoals DeGoedeZaak, FNV, MVO Nederland, Oxfam Novib, en Milieudefensie, heeft Triodos Bank dit burgerinitiatief gelanceerd. Het doel is om de Tweede Kamer te bewegen tot actie en hen op te roepen zich aan te sluiten bij een internationaal verdrag dat definitief een einde maakt aan het tijdperk van fossiele brandstoffen.

Om ervoor te zorgen dat de Tweede Kamer dit onderwerp op de agenda zet, hebben we de steun nodig van minstens 40.000 stemgerechtigde burgers. Dit burgerinitiatief is jouw kans om de Kamerleden te laten weten dat Nederland zich moet inzetten voor een bindend verdrag dat een einde maakt aan fossiele brandstoffen.

Jouw handtekening maakt het verschil!

Nieuws

Blijf op de hoogte van dit burgerinitiatief waarmee we samen afscheid nemen van fossiele brandstoffen. 

Het startsein voor het burgerinitiatief ‘Afscheid van Fossiel’ werd 4 juli gegeven in Amsterdam tijdens een debat in samenwerking met Pakhuis de Zwijger over hoe we van onze fossiele verslaving afkomen. 

Lees meer…

Het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (FFNT)-initiatief zet zich in om een einde aan fossiele brandstoffen mogelijk te maken. Tzeporah Berman, voorzitter van de organisatie, vertelt in dit interview hoe ze dat doen.

Lees meer…
Alex Rafalowicz, uitvoerend directeur van de Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, en Jacco Minnaar, Chief Commercial Officer bij Triodos Bank, geven in dit interview hun visie op de huidige fossiele industrie en op hoe een eerlijke energietransitie eruitziet. Lees meer…
Triodos Bank stelde een open brief op waarin ze overheden oproepen om zich hard te maken voor een juridisch bindend verdrag voor het versneld afbouwen van fossiele brandstoffen. Lees meer…

FAQ

Heb je vragen of wil je meer weten over het initiatief? Bekijk dan hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Een burgerinitiatief is een voorstel om een onderwerp voor te dragen voor behandeling door de Tweede Kamer. Het is daarmee een van de meest directe manieren om als burger aan Kamerleden duidelijk te maken hoe de samenleving beter kan. Om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen is onder meer de steun van minimaal 40.000 stemgerechtigde burgers nodig.

Door een burgerinitiatief te starten samen met een grote groep organisaties en bedrijven, roepen we de Tweede Kamer op om zich actief in te zetten voor een internationaal verdrag dat het einde inluidt van olie, kolen en gas, oftewel fossiele brandstoffen.     

Na meer dan 22 jaar internationale onderhandelingen over klimaat zijn er door gebrek aan durf nog steeds geen bindende afspraken gemaakt over fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Dit terwijl fossiel de grootste door mensen gedreven veroorzaker is van klimaatverandering, en volgens de meest recente studie van Harvard University wordt 1 op de 5 sterfgevallen wereldwijd veroorzaakt door luchtvervuiling door fossiele brandstoffen. 

Ja. Op de klimaattop van Dubai zijn landen weliswaar tot een akkoord gekomen over het weg bewegen van fossiele brandstoffen. De bewoordingen zijn echter nog omslachtig en niet bindend. Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren, is stabiel en voorspelbaar beleid nodig. Een bindend verdrag is het wereldwijd ontbrekende juridische mechanisme om de kloof te dichten tussen de klimaatdoelen van bedrijven en landen en het bereiken van de Parijs-klimaatafspraken en het inlossen van de Dubai-belofte.

Een schoolvoorbeeld van een dergelijke afspraak tussen landen is het Montreal Protocol. Dankzij dit internationale verdrag uit 1987 gebruiken we vrijwel geen ozonlaag afbrekende stoffen meer. Ook het Kyotoprotocol, de eerste bindende klimaatafspraken op internationaal niveau, werd eerst door een groep landen gesloten, waarna meer landen zich aansloten.  

Een verdrag is een logisch vervolg op het Klimaatakkoord van Parijs, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Het is dus niet zo dat de regering nieuw beleid zou starten door zich te committeren aan zo’n internationaal verdrag. Sterker nog, Nederland heeft deze afspraken keihard nodig om de eigen doelen te kunnen behalen. 

Een veel gebruikt argument in de lobby tegen afbouw van fossiel is dat nieuwe investeringen in exploratie en productie van olie, gas en kolen voorlopig nodig zijn om te voorkomen dat we in een energiecrisis terechtkomen. Maar volgens wetenschappers is er al genoeg olie, gas en kolen in productie om aan de behoeften te voldoen nu de wereld overstapt op hernieuwbare energie. In elke regio van de wereld is voldoende potentieel voor hernieuwbare energie om de toegang tot energie voor iedereen te garanderen en daarnaast kunnen rijke landen heel veel fossiele brandstoffen besparen door minder of anders energie te gebruiken. Investeringen in nieuwe exploratie en productie van olie, gas en steenkool remmen de energietransitie doordat ze het fossiele-energiegebruik blijven stimuleren en deze investeringen gaan niet naar schone technologie.

Het zijn juist korte termijn denken en gebrek aan durf en ambitie die een houdbare economie binnen de planetaire grenzen in de weg staan. Een verdrag met duidelijke afspraken zal helpen een stabiel ondernemingsklimaat te creëren met een langetermijnperspectief en een gelijk speelveld, wat in het economisch belang is van elk bedrijf en elke financiële instelling. De kosten van niets doen zijn vele malen hoger dan de kosten van de ingrijpende transities die nodig zijn. 

Sommige landen zijn niet in een economische positie om hun productie van fossiele brandstoffen te beëindigen zonder meer internationale samenwerking. Bovendien hebben burgers in landen waar veel armoede heerst nauwelijks bijgedragen aan het opstoken van fossiele brandstoffen en de opwarming en vervuiling die daarmee gepaard gaat. Dit is precies de reden waarom we een bindend verdrag voor fossiele brandstoffen nodig hebben. Zonder bindende afspraken zullen landen die het minst hebben geprofiteerd van fossiele brandstoffen en die de grootste klimaatrisico’s lopen, geen deel kunnen uitmaken van de transitie.

Rijke, fossiele brandstof producerende landen zoals Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Australië zijn (historisch) verantwoordelijk voor de meeste klimaatvervuiling. Deze landen hebben tevens de middelen om over te stappen naar schone energie en andere landen te ondersteunen om ook deel uit te maken van de transitie. Dit is van cruciaal belang omdat landen in het zuiden het minst verantwoordelijk zijn, het meest getroffen worden door klimaatverandering en te maken hebben met grotere beperkingen bij de overgang naar schone energie. Landen als Nigeria en Ecuador boren bijvoorbeeld naar olie om ontwikkelingsschulden bij rijke landen te kunnen aflossen. In VN verband zijn eerder afspraken gemaakt over een klimaatfonds voor armere landen, maar deze afspraken worden structureel niet nagekomen door de rijke landen. 

Olie-, kolen- en gasbedrijven en regeringen hebben plannen om tegen 2030 110 procent meer fossiele brandstoffen te produceren dan verenigbaar is met het vermogen van de mensheid om te overleven en de gevolgen van klimaatverandering te beheersen. Grote bedrijven als Shell, BP en TotalEnergies komen zelfs terug op hun toch al beperkte klimaatbeloftes en voeren de productie van fossiele brandstoffen opnieuw op om hun aandeelhouders ‘te belonen’ met nog meer geld.

Het IPCC (het orgaan van de Verenigde Naties dat wetenschappelijk onderzoek naar klimaatsverandering objectief beoordeelt) en het Internationaal Energieagentschap IEA zijn glashelder: fossiele brandstoffen voeden oorlogen, bedreigen de biodiversiteit en zijn niet te rijmen met inspanningen om het 1,5 graden doel van Parijs te bereiken.

Nederland lijkt klein, maar staat in de top 20 van grootste economieën ter wereld, 4e economie in de EU, en heeft een relatief hoge uitstoot per hoofd van de bevolking (bijna 140% van het mondiale gemiddelde). Zo klein is Nederland dus niet qua impact. Door zich hard te maken voor een internationaal verdrag zou de Nederlandse regering zich scharen achter het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty-initiatief. Nederland heeft bovendien deze afspraken en dit verdrag keihard nodig om de eigen doelen te halen en veilig te blijven met een stijgende zeespiegel en steeds extremer weer.

Het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty initiatief is een wereldwijde inspanning om internationale samenwerking te bevorderen om een overgang naar schone energie voor iedereen te versnellen, een einde te maken aan de uitbreiding van olie, gas en kolen en de bestaande productie af te bouwen in overeenstemming met wat volgens de wetenschap nodig is om de klimaatcrisis aan te pakken. 

Een verdrag zou kunnen bestaan uit:

  • Verplichtingen om een einde te maken aan de expansie en de bestaande productie geleidelijk af te bouwen op basis van billijkheid;
  • Bepalingen met betrekking tot transparantie en naleving; en
  • Toezeggingen voor internationale steun zoals de oprichting van een mondiaal fonds voor een rechtvaardige transitie en een plan voor rijke landen om daaraan bij te dragen door schuldverlichting te bieden, steun voor capaciteitsopbouw voor het zuiden en technologieoverdracht.

Een FAQ voor het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiatief kan hier worden gevonden.

Naast initiatiefnemer Triodos Bank zijn dat ActionAid, ASN Bank, BankTrack, Both Ends, Cordaid, Creatives for Climate, De Eerlijke Geldwijzer, DeGoedeZaak, Fair Finance International, FNV, Fossielvrij, Greenpeace NL, Groen Pensioen, Hivos, Milieudefensie, MVO Nederland, Natuur&Milieu, Oxfam Novib, Simavi, Social Enterprise NL, Social Tipping Point Coalitie, Stop Ecocide Nederland, Transitie Coalitie Voedsel en Reclame Fossielvrij. 

DeGoedeZaak is een progressieve burgerbeweging die onafhankelijk is van politieke partijen, de belangen van progressief Nederland verdedigt en in staat is druk uit te oefenen op de macht. Een beweging die strijdt voor concrete maatschappelijke verandering en die bouwt aan een eerlijke, inclusieve, duurzame en democratische samenleving

Een burgerinitiatief wordt niet automatisch ook altijd in behandeling genomen. Naast de ‘40.000 handtekeningen’-regel gelden er nog een aantal voorwaarden. We hebben uiteraard goed onderzocht of dit initiatief aan deze voorwaarden voldoet, en wij denken van wel. We gaan er dus niet vanuit, maar mocht dit burgerinitiatief door politieke procedures onverhoopt niet in behandeling worden genomen, dan is jouw handtekening allerminst voor niets. Samen met alle van medeondertekenaars en die van een groeiende steuncoalitie met een achterban van zo’n 2 miljoen burgers, vormt jouw handtekening een ferm signaal naar de politiek dat het (financieren van) oppompen van olie, kolen en gas onverantwoord is. Het benadrukt de noodzaak om afscheid te nemen van fossiel en daar concrete, eerlijke internationale afspraken over te maken. 

Nee. Het ligt op de weg van Triodos om een voortrekkersrol te vervullen. Het was de eerste bank die zich heeft verbonden aan het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, gedreven door de overtuiging dat een beperking van de opwarming van de aarde met 1,5 graad niet haalbaar is zonder juridisch bindende afspraken. Het initiëren van een oproep namens burgers aan de Tweede Kamer om zich achter zo’n verdrag te scharen, is een logische volgende stap. Dit burgerinitiatief zal uiteindelijk ingediend worden namens meerdere personen die verbonden zijn aan een brede coalitie van organisaties die zich scharen achter de boodschap dat we afscheid moeten nemen van fossiel.

Een organisatie kan geen burgerinitiatief indienen, wel een persoon die verbonden is aan die organisatie. Dit burgeriniatief namens jou en je medestanders zal uiteindelijk ingediend worden namens meerdere personen die verbonden zijn aan een brede coalitie van organisaties die zich scharen achter de boodschap dat we afscheid moeten nemen van fossiel.

Voor een burgerinitiatief hebben we extra gegevens van je nodig zodat de Tweede Kamer steekproefsgewijs kan controleren of de handtekeningen echt van stemgerechtigde burgers afkomstig zijn. Dat staat zo in de wet. We gebruiken deze gegevens – conform de AVG – niet voor andere doeleinden dan dit burgerinitiatief. Wil je meer weten? Kijk op Burgerinitiatief | Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Contact

vragen en contact:

afscheidvanfossiel@triodos.nl

Perscontact

pressoffice@triodos.com